Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Την Δευτέρα η υδροδότηση από το Φράγμα του Γαδουρά


Τη Δευτέρα εκτός απροόπτου θα ξεκινήσει από το φράγμα Γαδουρά, η υδροδότηση ...
της πόλης και ορισμένων περιοχών στο βόρειο τρίγωνο του νησιού, καθώς μέχρι τότε εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού του αγωγού.
Ερωτηθείς χτες ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος για το πότε θα αρχίσει η υδροδότηση της Ρόδου, έκανε γνωστό ότι οι εργασίες που εκτελούνται αυτό το διάστημα και ακολούθησαν την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου καθημερινής συντήρησης και λειτουργίας του φράγματος Γαδουρά, βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και αν δεν προκύψει κάτι έκτακτο τότε από την αρχή της επόμενης εβδομάδας θα αρχίσει να τρέχει νερό στον αγωγό.

Πάντως όπως τόνισε γίνονται ενδελεχείς έλεγχοι για την ποιότητα του νερού και εργασίες καθαρισμού του αγωγού ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα με την ύδρευση των περιοχών.

Σημειώνεται ότι αν τελικά επιτευχθεί ο στόχος της υδροδότησης του νησιού νωρίτερα από το διάστημα των 6 εβδομάδων που είναι ο συμβατικός χρόνος που προβλέπεται για ένα τέτοιο έργο, τότε θα έχει κερδηθεί ένα μεγάλο στοίχημα εκ μέρους της περιφέρειας. 

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Καθημερινή Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά», υπεγράφη στις 20 Ιουλίου μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Γιάννη Μαργιώλου.

Αντικείμενό της είναι η αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά, η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των Εγκαταστάσεων, και η μέριμνα για τις εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου.


Η σύμβαση περιλαμβάνει :

α)Τις εργασίες Λειτουργίας, και Συντήρησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Ρόδου.

β)Τις εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Κτιρίου Δικλείδων, των Φ.Δ.Ε., των Αντλιοστασίων, της Δεξαμενής Κεφαλής και της Καθοδικής Προστασίας του Υδραγωγείου.

γ)Τις εργασίες Συντήρησης, Παρακολούθησης κι ελέγχου της Περιοχής του Φράγματος Γαδουρά , και του Υδραγωγείου.

δ)Τη λειτουργική βελτίωση των Ε.Ε.Ν.

Η σύμβαση προβλέπει ότι: Οι εγκαταστάσεις του έργου πρέπει να λειτουργούν συνεχώς, επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα, με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και σε υψηλό επίπεδο ασφαλείας για το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και το περιβάλλον.

Οι αποδόσεις της επεξεργασίας και η ποιότητα του νερού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα όρια που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του επεξεργασμένου νερού στη καταληκτική δεξαμενή υποδοχής καθαρού νερού και πριν αυτό δοθεί στην κατανάλωση, πρέπει να πληρούν τους όρους των υγειονομικών διατάξεων.

Η εκπομπή ρύπων θα πρέπει να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, εντός των καθοριζόμενων ορίων όπως ορίζονται στους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Κατά τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου, θα συγκαλείται κάθε μήνα ή κατά τα χρονικά ορόσημα, που θα ορίζει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά την κρίση της, σύσκεψη μεταξύ της Επιτροπής Παρακολούθησης, της Υπηρεσίας και αντιπροσώπων του Αναδόχου, για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων λειτουργίας και συντήρησης, την καταγραφή τυχόν προβλημάτων, τον προγραμματισμό ενεργειών, τη λήψη τυχόν απαραίτητων μέτρων, την παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος κ.λπ., ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα αποφάσεις και να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου : «Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά».

O Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης την δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης (εξ αποστάσεως), του συστήματος τηλεμέτρησης του έργου ύδρευσης από το Φράγμα Γαδουρά (SCADA), μέσω της εγκατάστασης κατάλληλου λογισμικού σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Το τίμημα για την πενταετή περίοδο της σύμβασης και το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπει, ανέρχεται στο ποσό των 7.421.133,60 € πρό Φ.Π.Α. Το έργο έχει τη δυνατότητα ετήσιας παραγωγής 21.900.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού (60.000 κ.μ. πόσιμου νερού ανά ημέρα) και μεταφοράς αυτού στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΡ στη Ρόδο.

Τα ανωτέρω οδηγούν στο αποτέλεσμα του ονομαστικού κόστους ανά κυβικό μέτρο πόσιμου νερού που το έργο μπορεί να παραδώσει στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΡ στη Ρόδο, που είναι 0,06 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.

Google+ Followers