Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

Σισμανόγλειο: Εξώδικο της Ένωσης Νοσηλευτών κατά της διοίκησης


Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας αντιδρά στην απόφαση της διοίκησης να υποχρεώσει τους προϊσταμένους νοσηλευτές ...
να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά φάρμακα – Η ΕΝΕ μιλά για παράνομη απόφαση
Εξώδικη δήλωση απέστειλε η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) στη διοίκηση του νοσοκομείου «Σισμανόγλειο» για το θέμα που ανέκυψε με την απόφαση της διοίκησης να υποχρεώσει τους προϊσταμένους νοσηλευτές να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά φάρμακα για τους ασθενείς, υπό την εποπτεία των διευθυντών γιατρών. Η ΕΝΕ αναφέρει πως η απόφαση της διοίκησης είναι παράνομη και καλεί τους νοσηλευτές να αρνηθούν να την εφαρμόσουν. Επίσης, ζητεί από τη διοίκηση να εξαιρεθούν οι νοσηλευτές από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να ανατεθεί αποκλειστικά στους γιατρούς.

Η ΕΝΕ επικαλούμενη τη σχετική νομοθεσία (Νόμος 3892/2010, άρθρο 3), αναφέρει πως «προκύπτει με σαφήνεια και πέραν πάσης αμφιβολία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση διεκπεραιώνεται από τους ιατρούς, οι οποίοι φέρουν και την σχετική ευθύνη για την ολοκλήρωση της επίμαχης διαδικασίας. Με άλλα λόγια, εκ της κείμενης νομοθεσίας ουδόλως προβλέπεται ή επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάμιξη των νοσηλευτών στην ηλεκτρονική καταχώριση συνταγών, διαγνώσεων, φαρμάκων και παραπεμπτικών, αφού αυτό αποτελεί αποκλειστικό έργο των ιατρών».

Επικαλείται επίσης το ΠΔ 351/1989 το οποίο περιέχει το πλαίσιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών. «Ομοίως συνάγεται, ότι μεταξύ των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών δεν συγκαταλέγεται οποιαδήποτε μορφή συνταγογράφησης, ηλεκτρονική ή μη» επισημαίνεται στην εξώδικη δήλωση.

Με δεδομένο δε, προσθέτουν οι νοσηλευτές, πως «η συνταγογράφηση αποτελεί μια ενιαία ιατρική πράξη, η εκτέλεσή της από μη ιατρό, όπως για παράδειγμα από νοσηλευτή, πέραν του ότι συνιστά το αδίκημα της αντιποίησης επαγγέλματος, προσκρούει και στην διάταξη του άρθρου 30 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία έκαστος υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς του».

Μάλιστα, υπογραμμίζουν και τη διάσταση που δημιουργεί πλέον στη συγκεκριμένη διαδικασία η εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, General Data Protection Regulation-GDPR), καθώς η εμπλοκή των νοσηλευτών στην διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η από μέρους τους πλήρης πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των νοσηλευομένων ασθενών δημιουργεί μείζον ζήτημα συμβατότητας της εν λόγω πρακτικής με τις ρυθμίσεις.

«Η υπ’αριθμ. πρωτ. 13151/27-06-2019 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ», ως και η από 28-06-2019 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που την επικυρώνει, είναι νομικά πλημμελείς και προδήλως παράνομες, κατά το μέρος που παραβιάζουν το σύνολο των προαναφερθεισών διατάξεων.

Ως εκ τούτου χωρεί εν προκειμένω η επίκληση και η εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 25 παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες «Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή» καταλήγει το εξώδικο της ΕΝΕ και ενημερώνει τους νοσηλευτές, που καλούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία της συνταγογράφησης, ότι μπορούν να αρνηθούν τη συμμετοχή τους, ακολουθώντας την διαδικασία του άρθρου 25 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs