Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Αυτοί είναι οι μισθοί και οι παροχές των νέων βουλευτών - Πόσα παίρνουν πλέον καθαρά στο χέρι


Κάθε εκπρόσωπος του έθνους, μόλις ορκίστηκε έλαβε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων ένα...
ενημερωτικό σημείωμα που αναφέρει αναλυτικά τα χρήματα που θα παίρνει κάθε μήνα, τις παροχές που θα έχει και τις ατέλειες που δικαιούται.
Καταρχάς το αποκαλυπτικό έγγραφο ενημερώνει τους δικαιούχους ότι θα παίρνουν 5.135 ευρώ το μήνα, αλλά από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθούν οι κρατήσεις (υπέρ του κόμματος, συνταξιοδοτικές, κ.λπ.) αλλά και να προστεθεί μια σειρά παροχών, που διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν ο βουλευτής εκλέγεται στην Αθήνα ή στην επαρχία και εάν η εκλογική του περιφέρεια είναι ακριτική ή όχι.

Ας τα δούμε όμως αναλυτικά και ο καθένας μπορεί να υπολογίσει εύκολα πόσα παίρνει ο βουλευτής της περιφέρειάς του.


Μηνιαία βουλευτική αποζημίωση και κρατήσεις

Το ύψος της βουλευτικής αποζημίωσης διαμορφώνεται στο ποσό των 5.135,04 ευρώ.

Η βουλευτική αποζημίωση υπόκειται ωστόσο μηνιαίως στις ακόλουθες κρατήσεις:


1. Για όλους τους βουλευτές:

α) Κράτηση υπέρ κόμματος, μέχρι ποσοστού 20% επί της βουλευτικής αποζημίωσης, σύμφωνα με το ποσοστό που η κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει εγγράφως αιτηθεί. «Η κράτηση αυτή γίνεται από τη βουλευτική σας αποζημίωση με την κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης» αναφέρει το έγγραφο.

β) Κράτηση υπέρ του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, η οποία ανέρχεται σε 50 ευρώ μηνιαίως. Για τους βουλευτές που εκλέχθηκαν για πρώτη φορά, η κράτηση υπέρ του Λογαριασμού για τον πρώτο μήνα καταβολής της βουλευτικής αποζημίωσης είναι επιπλέον 200 ευρώ.

γ) Κράτηση υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. η οποία περιλαμβάνει την ειδική εισφορά 1% και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% επί της βουλευτικής αποζημίωσης.

δ) Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (βάσει του άρθρου 29 του ν. 3986, ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011).

2. Για τους βουλευτές της τρέχουσας ΙΗ' Βουλευτικής Περιόδου που απέκτησαν όμως για πρώτη φορά τη βουλευτική ιδιότητα πριν τις 12 Νοεμβρίου 2012:

α) Κράτηση για κλάδο σύνταξης Δημοσίου, σε ποσοστό 6,67% επί της βουλευτικής αποζημίωσης.

β) κράτηση για υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου. Το ποσοστό της κράτησης είναι 2,55% επί της βουλευτικής αποζημίωσης. Οι βουλευτές που ασκούν παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης και, εάν δεν είχαν προγενέστερη ασφάλιση, υπάγονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ).

3. Για τους βουλευτές της τρέχουσας ΙΗ' Βουλευτικής Περιόδου που εκλέγονται για πρώτη φορά και για όσους απέκτησαν τη βουλευτική ιδιότητα για πρώτη φορά μετά τις 11 Νοεμβρίου 2012:

Οι βουλευτές που εκλέγονται για πρώτη φορά, θα ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή και υγειονομική περίθαλψη, υποχρεωτικά στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν την εκλογή τους στο βουλευτικό αξίωμα. Ο χρόνος θητείας τους θα λογίζεται ως χρόνος εκλογής ασφάλισης στους φορείς αυτούς. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες θα αποδίδονται από τη βουλευτική αποζημίωση και στο ύψος αυτής, θα βαρύνουν για μεν τους ασφαλισμένους, τους ίδιους τους βουλευτές, για δε τον εργοδότη, τη Βουλή.


Λοιπές παροχές που συνεντέλλονται (πληρώνονται μαζί) με τη βουλευτική αποζημίωση μηνιαίως

1. Επίδομα Οργάνωσης Γραφείου

α) Για τους Βουλευτές Επικρατείας Α' και Β' Αθήνας και Α' και Β' Πειραιά, ανέρχεται στο ποσό των 664,99 ευρώ.

β) Για τους Βουλευτές επαρχίας, στο ποσό των 831,36 ευρώ.


2. Οικογενειακή παροχή

Οι Βουλευτές δικαιούνται να λαμβάνουν οικογενειακή παροχή, με βάση τη δήλωσή τους για την οικογενειακή τους κατάσταση, την οποία υποβάλλουν κάθε χρόνο στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποζημιώσεων και Δαπανών της Βουλής.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4354/2015 (που δεν ισχύει μόνο για τους βουλευτές), «για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε 50 ευρώ για ένα τέκνο, σε 70 ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, σε 120 ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, σε 170 ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και προσαυξάνεται κατά 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.


3. Έξοδα κίνησης

Τα έξοδα κίνησης καταβάλλονται μηνιαίως ως εξής:

α) Για τους Βουλευτές Επικρατείας, Α' και Β' Αθηνών και Α' και Β' Πειραιώς και αυτών των οποίων οι περιφέρειές τους έχουν αεροπορική σύνδεση με την πρωτεύουσα, καταβάλλεται το ποσό των 291 ευρώ.

β) Για τους Βουλευτές των οποίων οι περιφέρειές τους είναι πιο κοντά στην πρωτεύουσα, καταβάλλεται το ποσό των 389 ευρώ.

γ) Για τους βουλευτές των οποίων οι περιφέρειές τους είναι σε μακρινή απόσταση από την πρωτεύουσα, καταβάλλεται το ποσό των 486 ευρώ.

δ) Για τους βουλευτές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, καταβάλλεται το ποσό των 648 ευρώ.

4. Ταχυδρομικά τέλη

Στους Βουλευτές καταβάλλεται το ποσό των 909,31 ευρώ μηνιαίως, που αφορά σε δαπάνες ταχυδρομικών τελών (ασχέτως εάν οι περισσότεροι, για να μην πούμε όλοι, στις μέρες μας δεν στέλνουν με το ταχυδρομείο γράμματα ή επιστολές στους ψηφοφόρους τους, με εξαίρεση την προεκλογική περίοδο).


Αποζημίωση μελών επιτροπών

Στους Βουλευτές - μέλη των αμειβόμενων κοινοβουλευτικών επιτροπών που είναι παρόντα, χορηγείται αποζημίωση η οποία ανέρχεται σε 75 ευρώ ανά παρουσία. Οι παλαιότεροι βουλευτές φροντίζουν να μπαίνουν σε επιτροπές που έχουν πολλές συνεδριάσεις (όπως π.χ. η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων η η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου) ώστε να παίρνουν περισσότερα χρήματα, ενώ τους νεότερους τους βάζουν σε αυτές που συνεδριάζουν 2 – 3 φορές το μήνα, ανάλογα με τη φύση των νομοσχεδίων. Μια καλή επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει ακόμη και 10 φορές μέσα στο μήνα ή και παραπάνω. Για παράδειγμα τον περασμένο Φεβρουάριο η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου συνεδρίασε 15 φορές εκ των οποίων τη μια φορά από κοινού με την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.


Παροχές και ατέλειες

1. Συγκοινωνιακή ατέλεια

Στους Βουλευτές Επικρατείας, Α' Πειραιώς και επαρχίας διατίθενται 52 εντολές μετακίνησης, αεροπορικώς από την Αθήνα προς τις εκλογικές τους περιφέρειες, μετ' επιστροφής ετησίως. οι εντολές αυτές διατίθενται ανά τρίμηνο. Αν αναρωτιέστε γιατί δίνονται εισιτήρια και στους βουλευτές Α’ Πειραιώς είναι επειδή στην εκλογική τους περιφέρεια συγκαταλέγονται (πέραν των νησιών του Αργοσαρωνικού) και τα Κύθηρα, που διαθέτουν αεροδρόμιο από το 1972.

Οι Βουλευτές επαρχίας, οι οποίοι δεν δικαιούνται αεροπορικά εισιτήρια για τη μετάβασή τους, από και προς τις εκλογικές περιφέρειές τους, καθώς και οι Βουλευτές οι οποίοι δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση των αεροπορικών εντολών που δικαιούνται, έχουν τη δυνατότητα, με έγγραφή δήλωσή τους, να ζητήσουν την καταβολή του αντιτίμου των διοδίων για τη μετάβασή τους από και προς την εκλογική τους περιφέρεια, χωρίς να έχουν το δικαίωμα χρήσης των αεροπορικών εντολών.


2. Χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου

Οι Βουλευτές, για την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντως τους και γενικώς για την εκπλήρωση της αποστολής τους, δικαιούνται να συνάπτουν σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης με εταιρεία Leasing (οι όροι της σύμβασης αναφέρονται σε μια σειρά από Φ.Ε.Κ.).

Οι Βουλευτές Επικρατείας και Α' και Β' Αθηνών και Α' και Β' Πειραιώς δικαιούνται τη μίσθωση αυτοκινήτου μέχρι 1399 cc και οι Βουλευτές των υπόλοιπων περιφερειών μέχρι 1799 cc. Οι νέοι Βουλευτές υπεισέρχονται στις μισθώσεις των απερχόμενων, κατόπιν κληρώσεως (παίρνουν τα αυτοκίνητα των βουλευτών που δεν εξελέγησαν).


3. Τηλεφωνική ατέλεια

α) Σταθερή τηλεφωνία.

Οι Βουλευτές δικαιούνται ατελώς 7 τηλεφωνικών συνδέσεων, εάν είναι Βουλευτές Επικρατείας, Α' και Β΄ Αθηνών και Β' Πειραιώς και 8 τηλεφωνικών συνδέσεων, εάν εκλέγονται στις υπόλοιπες περιφέρειες.

Τη Βουλή βαρύνει το συνολικό ποσό μέχρι των 5.850 ευρώ ετησίως για κάθε Βουλευτή για το σύνολο των συνδέσεων για τις οποίες δικαιούνται ατέλειας.


β) Κινητή τηλεφωνία

Οι Βουλευτές έχουν δικαίωμα χρήσης μίας γραμμής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, από εταιρεία της επιλογής τους που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η μηνιαία δαπάνη χρήσης, βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής μέχρι του ποσού των 117 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων τελών, των τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του Φ.Π.Α.

4. Επιδότηση για τη στέγαση των εξ επαρχίας Βουλευτών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας

Οι Βουλευτές της επαρχίας, καθώς και οι Βουλευτές Επικρατείας, δικαιούνται να μισθώνουν οικία στην Αθήνα ή να διαμένουν σε ξενοδοχεία, στην περίπτωση που δεν υπάρχει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας του Βουλευτή ή και του/της συζύγου του σε οικία στην περιοχή του νομού Αττικής, εκτός αν η χρήση του τυχόν υπάρχοντος ακινήτου είναι αδύνατη, λόγω παραχωρήσεως της χρήσεως αυτής. Για τη μίσθωση κατοικίας, καταβάλλεται το ποσό των 1.000 ευρώ μηνιαίως.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs