Γράψτε το Email σας για να ενημερώνεστε πρώτοι.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Έρχονται κατασχέσεις και από θυρίδες για χρέη στο Δημόσιο! - Τι προβλέπει νέα εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για οφειλές ανεπίδεκτες είσπραξης


Σε εξαντλητικούς ελέγχους και ουσιαστικά στη δημιουργία αναλυτικού "προφίλ" του υπόχρεου θα προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, πριν...
χαρακτηρίσει μια οφειλή προς το Δημόσιο, ως ανεπίδεκτη είσπραξης.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε, για να χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης μια οφειλή, θα πρέπει να προηγηθεί η σύνταξη αιτιολογημένης έκθεσης από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή που θα πιστοποιεί ότι:

Ελήφθησαν όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, διοικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη.

Διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη τουλάχιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής.

Διερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν υπόκεινται σε διάρρηξη, λόγω καταδολίευσης, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και στα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο εξωτερικό και την απόληψη τόκων από το εξωτερικό.

Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα στη Φορολογική Διοίκηση και στον φυσικό φάκελο του οφειλέτη, όπως φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις μητρώου, ισολογισμοί και λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έντυπα πληροφοριών για περιουσιακά στοιχεία. Ειδικά για τις οφειλές στα Τελωνεία, ο οριζόμενος ελεγκτής θα απευθύνεται στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για τη λήψη των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων.

Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει περάτωση αυτής, τα οποία διαπιστώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως κοινοποίηση δικαστικής απόφασης και έλεγχος τελεσιδικίας αυτής, όταν απαιτείται από το νόμο, λήψη πιστοποιητικού από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο σχετικά με την πορεία της πτώχευσης ή έρευνα στη μερίδα του οφειλέτη που τηρείται στο ανωτέρω δικαστήριο.
Όλες οι ανωτέρω έρευνες, ενέργειες και μέτρα έχουν ολοκληρωθεί ή ληφθεί και κατά των συνυπόχρεων προσώπων, χωρίς να προκύψει δυνατότητα αποπληρωμής τους χρέους.

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, η δέσμευση του συνόλου των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών, μέχρι του ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο και των συμβεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους, επεκτείνεται στο περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

Για να μπορέσει να φτάσει το υπουργείο Οικονομικών σε πλήρη διασταύρωση των στοιχείων θα μπορεί να κάνει χρήση στοιχείων από:

Αρχεία του Υπ. Οικονομικών: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Taxis, πληροφοριακό σύστημα εισοδήματος φυσικών προσώπων, αρχείο περαίωση φυσικών προσώπων, πληροφοριακό σύστημα οχημάτων, πληροφοριακό σύστημα περιουσιολογίου (δηλώσεις Ε9 και σχετικά στοιχεία), σύστημα Elenxis τελωνείων, δηλώσεις στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας και στοιχεία συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών/Προμηθευτών

Πληροφοριακά συστήματα εκτός Υπ. Οικονομικών: μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών, στοιχεία ταυτότητας από την Ελληνική Αστυνομία και στοιχεία μεταναστών από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Google+ Followers